Binnenkort in De Kapel

  • 27 jan Religieuze bijeenkomst. Ds. Willem van der Meiden: Het Samaritaanse dilemma
  • 03 feb Lezing. Barbara Zwaan: De spiritualiteit van Etty Hillesum
  • 10 feb Lezing. Kees Voorhoeve: Kabbalah en de weg naar bevrijding
  • 17 feb Lezing. Drs. Katrijne Bezemer: De jeugdjaren van Jezus
  • 21 feb Podium de kApel - Jong Talent Kamermuziek

De Kapel nieuwsbrief

Meldt u aan voor onze nieuwsbrief

Inhoud syndiceren

ANBI

BESTUUR EN VOORGANGER

Het bestuur is onbezoldigd.
Onkosten kunnen worden gedeclareerd

Ton van Voorden, voorzitter
Iordensstraat 64
2012 HE Haarlem
Telefoon: 023-5324226/06-34705332
E-mail: vanvoordenton@gmail.com

Anneke Reinink, secretaris
Telefoon: 023 - 5292832
E-mail: amreinink@euronet.nl

Timo Barends, penningmeester
Telefoon: 023 – 5275676
E-mail: tbarends@ziggo.nl

Frédérique Nepveu, algemeen lid
Telefoon:023 5442182
E-mail: frederiquenepveu1@gmail.com

 

Voorganger


Ds. Katrijne Bezemer

Telefoon:071 – 5320438
E-mail: kbezemer@cistron.nl

Wilt u meer lezen over ons? Klik dan hier.

 OVERIGE ANBI GEGEVENS

Dossiernummer RSIN           815701111             

Rechtspersoon                     

Rechtsvorm                           : Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

                                                (statuten in notariële akte) 

Statutaire naam                 : Centrum voor Religieuze Bezinning, De Kapel
                                               
(afdeling Zuid-Kennemerland van Vrijzinnigen Nederland

Verkorte naam                     : De Kapel Bloemendaal

Statutaire zetel                    : Bloemendaal

Adres                                     : Potgieterweg 4, 2061 CT Bloemendaal

Telefoonnummer (s)           : 023-5266925

Oprichting                              : 1918

   

Doelstelling                            : De vereniging is geworteld in het vrijzinnig christendom en zij is verwant met het religieus humanisme.
                                               De vereniging stelt zich ten doel dat zij ook andere vormen van spiritualiteit wil blijven onderzoeken en ervaren.

 

 

Beleidsplan

 

Centrum voor religieuze bezinning De Kapel, aangesloten bij Vrijzinnigen Nederland, geeft ook in 2016 uitwerking aan de beleidslijn van de landelijke vereniging:  het verbinden van mensen die inspiratie en zingeving delen. Vanuit religie, kunst, wetenschap en cultuur wordt deze inspiratie aangereikt.  Het komende jaar kent dan ook weer een gevarieerde programmering  , waarin lezingen over uiteenlopende onderwerpen worden afgewisseld met vieringen.

 

Vanuit het bestuur zal het gesprek met leden, vrienden en donateurs voortgezet worden, waarin we ook nadenken over nieuwe vormen van aandacht voor levensbeschouwing en zingeving. Vormen waarin het vrijzinnig gedachtengoed binnen Zuid-Kennemerland kan voortleven.

 

Centrum De Kapel onderhoudt een warme relatie met Podium de kApel, waarin verschillende culturele activiteiten geboden worden. Zo biedt Podium de kApel een platform voor jonge, getalenteerde musici, maar is het ook de thuisbasis van het Duin en Kruidkoor.

 

JAARVERSLAG 2014-2015

Leden, donateurs, vrienden en abonnees  

Aantallen per 1 september 2015
Leden:  28  (was39)                                                                                                       

Vrienden: 16  (was 20)  

Donateurs:3  (was 4)

Abonnees:15 (was 16)

Voorganger
Sinds 1 september 2008 is ds. Katrijne Bezemer voor zes uur in de week  voorganger in De  Kapel. Ze ging dit jaar voor bij lezingen en religieuze vieringen. Ze organiseerde leeskringen, en  samen met de vrijwilligers van de advent groep, de gecombineerde advent-en kerst- viering. Op verzoek van leden en vrienden verrichtte ze pastorale werkzaamheden.

Vrijwilligers
Dankzij de inzet van een enthousiaste groep vrijwilligers hebben wij ook dit jaar weer al onze activiteiten op een verantwoorde wijze kunnen ontplooien.  

Kas
Elk jaar komt de commissie bijeen ter controle van de jaarrekening en het financieel beheer binnen de vereniging.

 Activiteiten

Bijeenkomsten
De belangstelling voor de zondagochtendbijeenkomsten is dit jaar stabiel gebleven.
Het gemiddeld aantal bezoekers blijft rond de 35.
De programmacommissie  heeft ook dit jaar weer nieuwe interessante sprekers weten aan te trekken. Het niveau van de lezingen is hoog, de onderwerpen zijn boeiend en onderling zeer gevarieerd. Tijdens de nagesprekken blijkt keer op keer dat de aanwezigen gretig ingaan op de uitnodiging tot vragen stellen of discussie en het vaak betreuren dat de bijeenkomst moet worden afgesloten. Ook de evaluatie achteraf van de diverse sprekers is overwegend zeer positief.

Naast de zondagbijeenkomsten waren er zes gesprekskringen onder leiding van Katrijne Bezemer, de traditionele themamiddag met poëzie, muziek en een high tea evenals een door het bestuur aangeboden feestelijke lunch.

Concerten
Onder auspiciën van de Stichting Podium De Kapel waren er wederom zes goed bezochte concerten van jonge talenten, evenals een zeer geslaagd benefietconcert.
Nieuw dit jaar was het intitiatief van bovengenoemde stiching om senioren die van zingen houden uit te nodigen om op vrijdagochtenden  met elkaar te komen zingen in De Kapel.
Het werd een doorslaand succes: onder leiding van zangpedagoge Xandra Mizée is er het 'Duin en Kruidkoor' uit ontstaan, dat een groeiend aantal enthousiaste leden heeft.

Nieuwe ontwikkelingen 
De Kapel blijft proberen om ook jongere bezoekers aan te trekken.  

Ten slotte
Kerndoel van het beleid blijft het vasthouden en zo mogelijk uitbreiden van het leden- en vriendenbestand binnen de regio Zuid- Kennemerland.

Financiële verantwoording

 

Baten en Lasten Centrum voor Religieuze Bezinning “De Kapel” Bloemendaal.

     
       

 


 begroting


rekening


rekening

 

       2015-2016

      2014-2015

        2013-2014

 

 

 

 

baten

 

 

 

 Verhuur

 €             6.900  --

             6.941  -- 

 €             6.578   --

 Opbrengsten uit bezittingen

                 300  --

€-               366  --                  

                 497  --             

 Bijdragen leden

            14.800  --       

           14.443  --

             15.549  --                          

 Subsidies en overige bijdragen van derden

              P.M.                        

              2.000  --               

                2.500  --          


Totaal baten

            22.000  --                       

           23.750  --                        

              25.124  --                        


 

 

 

 

lasten

 

 

 

  

  

  

  

 Bestedingen Pastoraat (voorganger en past. werkers)

             17.500  --                 

            16.825  --                

             17.153   --             

 Bestedingen diensten en activiteiten

               8.200  --                

              7.459  --               

               7.671  -- 

 Bijdragen aan andere organen binnen de afdeling

                             -

                            -

                            -

 Lasten gebouwen (inclusief afschrijving)

               5.800  --               

               5.468  --               

               5.871  --                          

 Salarissen (koster, organist e.d.)

                  250  --                        

                  250  --                  

                 200  --                     

 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

               2.250  --                 

                1.925  --        

               1.979  --             

 Lasten overige eigendommen en inventarissen

                             -

                            -

                            -


Totaal lasten

             33.950  --                     

              31.927  --                      

             32.874  --                    


 

 

 

 


Resultaat (baten - lasten)

        -/-11.950  --                          

       -/-     8.177  --

        -/-   7.750  --                  

 

   Toelichting: Het boekjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus.